Haalbaarheidsstudie

VERPLICHT HAALBAARHEIDSONDERZOEK HERNIEUWBARE ENERGIE IN VLAANDEREN EN BRUSSEL

Op 23 november 2007 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het Besluit voor de invoering van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen.

Zoals wordt opgelegd door de Europese Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen, voorziet het besluit in een verplichte haalbaarheidsstudie voor nieuwe gebouwen groter dan 1000 m². In het Brussels Gewest is dit eveneens verplicht voor zware renovaties > 5000 m². Voor nieuwe gebouwen > 10.000 m² dient in Brussel verplicht een geïntegreerde haalbaarheidsstudie (energieontwerpstudie / dynamische simulatie) uitgevoerd te worden.

In het ministerieel besluit van 11 januari 2008 werd vastgelegd welke technieken in de haalbaarheidsstudie te onderzoeken zijn, afhankelijk van de functie en de grootte van het gebouw. De te onderzoeken technieken werden zodanig geselecteerd dat de kans heel groot is dat de toepassing effectief haalbaar is.

De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in het belang van de bouwheer om de studie al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn.

De haalbaarheidsstudie moet via een samenvattend webformulier ingediend worden bij het Vlaamse Energieagentschap binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. De haalbaarheidsstudie dient ondertekend te worden door de uitvoerder van de haalbaarheidsstudie en door de bouwheer, en dient door de bouwheer 3 jaar bijgehouden te worden.

Om een behoorlijke haalbaarheidsstudie te kunnen uitvoeren, is een grondige kennis van de alternatieve energietechnieken vereist. Peritas heeft specialisten in huis die over alle relevante technieken - warmtekrachtkoppeling, zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, warmtepompen, biomassa, windturbines, waterkracht, koude-warmte-opslag, geothermie en andere activiteiten voor hernieuwbare energie - advies kunnen geven.

VOOR WELKE GEBOUWEN MOET EEN VERPLICHT HAALBAARHEIDSONDERZOEK GEBEUREN IN VLAANDEREN?

Voor gebouwen die aan volgende kenmerken voldoen:

 • nieuw op te richten (deel van een) gebouw > 1000 m² (indien het project binnen één bouwvergunningsaanvraag meerdere gebouwen omvat, moeten de bruikbare vloeroppervlakken samengeteld worden. Als referentie voor de vloeroppervlakte van een gebouw kan men uitgaan van de totale oppervlakte van een gebouw die gerapporteerd wordt aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek (A7 in het NIS-formulier). Hier wordt als definitie genomen "de som van de oppervlaktes van de verschillende niveaus, berekend tussen de buitenmuren, de oppervlakte ingenomen door de muren zelf inbegrepen";
 • stedenbouwkundige vergunning aangevraagd na 31 januari 2008;
 • het gebouw of de betreffende delen worden verwarmd om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen (dus vb. geen parkings);
 • onder nieuw op te richten (deel van een) gebouw wordt begrepen:
  • nieuwbouw;
  • herbouw na volledige afbraak van een gebouw;
  • afbraak gevolgd door herbouw van een deel van een gebouw;
  • nieuw gebouwd toegevoegd deel van een gebouw dat uitgebreid wordt;
  • ontmanteling: de dragende structuur van het (betreffende deel van een) gebouw blijft behouden maar de installaties voor het bekomen van een specifiek binnenklimaat en minstens 75% van de gevels worden vervangen.

HOE KAN IK VOLDOEN AAN DE VERPLICHTING OM EEN HAALBAARHEIDSSTUDIE UIT TE VOEREN?

De haalbaarheidsstudie moet via een samenvattend webformulier ingediend worden bij het Vlaamse Energieagentschap binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. Daarnaast dient de haalbaarheidsstudie (volledige versie op papier) ondertekend te worden door de uitvoerder van de haalbaarheidsstudie en door de bouwheer, en dient ze door de bouwheer 3 jaar bijgehouden te worden. 

WELKE TECHNIEKEN MOETEN ONDERZOCHT WORDEN?

De te onderzoeken technieken worden in functie van de gebouwbestemming en de bruikbare vloeroppervlakte aangegeven in de tabel in Bijlage I van het Ministerieel besluit. Voor de volledige oppervlakte van het project (ook als het uit verschillende gebouwen bestaat) wordt uitgegaan van die bestemming die het grootste deel van de volledige oppervlakte inneemt. Voor de gebouwbestemming worden dezelfde bestemmingstypes gebruikt als voor de energieprestatieregelgeving:

 • woongebouw: gebouw bestemd voor individuele of collectieve huisvesting;
 • kantoorgebouw: gebouw bestemd voor een dienstverleningsfunctie waarin voornamelijk administratief werk wordt verricht en waaronder ook de gebouwen vallen die bestemd zijn voor de uitoefening van een vrij beroep zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen;
 • schoolgebouw: gebouw bestemd voor een onderwijsfunctie;
 • industrieel gebouw: gebouw bestemd voor productie, de bewerking, de opslag of manipulatie van goederen;
 • gezondheidszorg: onder deze categorie vallen zowel gezondheidsvoorzieningen als welzijnsvoorzieningen;
 • bijeenkomstgebouw: dagopvang voor kinderen, voor bejaarden, voor gehandicapten, congrescentrum, polyvalent wijklokaal, bioscoop, theater, museum, kunstgalerij, dancing, binnenspeeltuin,...

Vanaf 1 november 2008 moet de beschikbaarheid voor stads/blokverwarming of -koeling onderzocht worden voor gebouwen die zich - in vogelvlucht - op minder dan 500 m afstand bevinden van de aangeduide locaties. Het dichtstbijzijnde punt van het op te richten gebouw geldt als referentie. Indien de aangeduide warmteleverancier aangeeft dat hij geen warmte meer ter beschikking heeft of wenst te leveren, is een verder onderzoek niet nodig.

 

Voor meer info en/of een offerte, aarzel niet om ons te contacteren.

Werken bij Peritas?

Peritas zoekt mensen met ervaring in energieprojecten, veiligheidscoördinatie en/of technieken (HVAC, elektriciteit), die graag deel uitmaken van een ambitieus en dynamisch team. Wij hebben mogelijkheden voor zowel ingenieurs als technische bachelors.

Bezorg ons je kandidatuur via e-mail of via het contactformulier, we nemen vervolgens contact met u op om dit te bespreken.